Privacy Beleid SanaLifestyle

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

 • de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
 • het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’). 

SanaLifestyle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.


Telefonisch: 06 – 41 88 36 93

Per mail: monique@sanalifestyle.nl


Groeten Monique Smit

Leefstijlcoach en -trainer van SanaLifestyle


Privacybeleid SanaLifestyle

Als leefstandig leefstijl- gezondheidscoach coach en trainer van SanaLifestyle begeleid ik vrouwen die bewust en gezond willen leven. Daarnaast geef ik trainingen en workshops. Wat ik doe, is te vinden op mijn website. Je kan via de website, mail of telefonisch contact opnemen. Via de website kan je ook een E-boek downloaden.


Ik verwerk privacy-gevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt omgegaan en worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij jij daarom vraagt en schriftelijk toestemming hebt gegeven of wanneer ik hiertoe wettelijk toe verplicht ben;
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen.
 • jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • alleen gebruik maak van technische en functionele en analytische cookies.

Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruikmaakt van diensten van SanaLifestyle vraag ik je vooraf schriftelijk toestemming om de volgende gegevens in het automatiseringsysteem/klantenbestand vast te leggen :

 • NAW-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc.. Dit is noodzakelijk voor administratie en facturering. SanaLifestyle bewaart deze gegevens 5 jaar.
 • Het opnemen en noteren van je klachten / gezondheidssituatie / medische gegevens, uitkomst van de gezondheidscheck, de coachingsvraag. Deze gegevens bewaart SanaLifestyle 1 jaar tot na het laatste contact.
 • Bij het downloaden van een E-book van de website geef je zelf actief gegevens aan mij. Het betreffen je naam en emailadres. Bij het downlanden wordt specifiek gevraagd of deze gegevens ook gebruikt mag worden voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief. Geef je aan dat je dit wil dan, kan je je uitschrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SanaLifestyle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar monique@sanalifestyle.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek .


Verstrekking aan derden

Ik geef de door jou verstrekte gegevens over gezondheidsklachten, coachingsvragen, medische gegevens en uitkomsten gezondheidscheck NIET door aan derde partijen. De enige uitzondering hierop is als dit op eigen verzoek is en je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.


Ik maak gebruik van een boekhoudkundig programma waarin ik wel je NAW-gegevens (naam en adres) opneem.

De bij het downlanden van E-books van de website worden je gegevens niet doorgegeven aan derden.


Beveiligen en bewaren

Ik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorg ik ervoor dat alleen ik toegang heb tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.


Ik bewaar gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet dit verplicht.


Cookies, of vergelijkbare technieken

SanaLifestyle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


April 2018